ដឹកដឿ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ដាក់ដឿ) ។