ដឹកនាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) (ម. ព. ដឹក និង នាំ) ។ ណែនាំ : បណ្ឌិត​តែង​ដឹក​នាំ​អ្នក​ដទៃ​ទៅ​កាន់​សេចក្ដី​ចម្រើន ។