ដឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ដុប ឬ ដឹប កិ. ឬ កិ. វិ.) ។