ដុកដាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) (ម. ព. ឌុដាន់) ។