ដុប​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ឆ្អិន​ខ្លះ ឆៅ​ខ្លះ រដុប​ៗ ស្រោល​ៗ : បាយ​ឆៅ​ដុប​ៗ ។