ដុស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខាត់, រំលីង, ពួត, ជម្រះ​ដោយ​សាប៊ូ : ដុស​ក្អែល, ដុស​ខោ​អាវ ។ ដុស​ខាត់ ខាត់​ជម្រះ​ឲ្យ​ស្អាត, ឲ្យ​រលីង, ឲ្យ​ជ្រះ​អស់​មន្ទិល ។