ដុំ

ដោយWiktionary

( ន. ) កំណាត់, បំណែក, កង់; ភាគ​ឬ​ប៉ែក ដែល​ជាប់​មូល​គ្នា, ដែល​រួម​គ្នា : ដុំ​ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ ១ ដុំ, ស្ករ ១ ដុំ, សាច់ ១ ដុំ, ដី ១ ដុំ, ផ្ទះ ១ ដុំ; ឈរ​ដោយ​ដុំ, នៅ​ដោយ​ដុំ, ចង​ជា​ដុំ ។ ឈើ​មូល​មាន​ដំណាប់​បញ្ចុះ​គល់​កាំ​មាន​ប្រហោង​សម្រាប់​ស៊ក​ភ្លៅ : ដុំ​រទេះ ។