ដុំខ្វិត

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវាលពន់