ដុំពក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ដុំពកវិទ្យា) ទុយម័រ tumor, tumeur/néoplasme ការដុះសាច់មិនប្រក្រតីនៃជាលិកាផ្សេងៗរបស់សរីរាង្គ។ ឧ. អ្នកជំងឺដែលមានដុំពកត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យសល្យសាស្ត្រ (chirurgien)។