ដុំពកក្រពេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាដេណូម adenoma, adénome ដុំពកបេនីញនៃក្រពេញណាមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចក្រពេញនោះនិងមានស្រោមរុំព័ទ្ធយ៉ាងមាំ ហើយមានសកម្មភាពសេក្រេស្យុង (sécrétion) ខ្លាំងក្លាជាងធម្មតា។ ឧ. អាដេណូមក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដ (thyroïde) ដែលមានសេក្រេស្យុងអ័រម៉ូនទីរ៉ុកស៊ីន (thyroxine) ច្រើនលើសធម្មតា តម្រូវឱ្យមានការវះកាត់យកចេញ។