ដុំពកខ្លាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

លីប៉ូម, lipoma, lipome ដុំពកបេនីញ (tumeur bénigne) នៃជាលិកាខ្លាញ់មានស្រោមរុំព័ទ្ធជុំវិញដែលគ្មានទំនាក់ទំនងនឹងជាលិកាខាងក្រៅ។ ឧ. លីប៉ូមជាដុំពកដែលងាយស្រួលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាល ប៉ុន្តែវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកដុំខ្លាញ់។