ដុំពកម៉ាលីញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទុយម័រម៉ាលីញ malign tumor, tumeur maligne ការដុះសាច់មិនប្រក្រតីនៃជាលិកាជាដុំពកកាចដែលមានលក្ខណៈកាចសាហាវដែលបង្កជាជំងឺមហារីក (cancer)។ ដុំពកម៉ាលីញអាចកើតនៅគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់នៃសព៌ាង្គកាយ។