ដុំពកសរសៃឡាំផ្វ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឡាំផ្វង់ហ្ស៊ីយ៉ូម lymphangioma, lymphangiome អង់ហ្ស៊ីយ៉ូម (angiome) នៃសរសៃឡាំផ្វ៍ (vaisseau lymphatique) មានលក្ខណៈ ហើមទន់ជ្រាយ ដែលច្រើនកើតនៅថ្នក់ខាងលើឆ្អឹងដងកាំបិត។