ដុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​កើត, កកើត, មាន​ពន្លក, មាន​ដើម​ដង​ឡើង : ស្រូវ​ដុះ, ពោត​ដុះ ។ ចម្រើន​ឡើង : ដី​ដុះ; ពុក​ចង្កា​ដុះ ។