ដូចជា

ដោយWiktionary

ភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

ចំណងឈ្នាប់[កែប្រែ]

English = such as