ដូចជា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

ចំណងឈ្នាប់[កែប្រែ]

English = such as