ដូច្នេះ

ដោយWiktionary

ដូច-ច្នេះ ( និ. ) ដូច​នេះ, យ៉ាង​នេះ (ទោះ​បី​សរសេរ​ជា ដូច​នេះ ក៏​ត្រូវ​អាន​ថា ដូច-ច្នេះ ដែរ) ។