ដូនដៀវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្របែក
  2. ភូមិនៃឃុំចាន់ស