ដូនណូយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទ្រាស
  2. ភូមិនៃឃុំច្រេស