ដូនណៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ខេត្តនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោម

Doun Nai