ដូនណៃ

ពីWiktionary
  1. ខេត្តនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោម

Doun Nai