ដូនបា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកគាស់ក្រឡ
  2. ភូមិនៃឃុំដូនបា