ដូនពេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ភ្នំ​ដី​តូច​មួយ នៅ​រាជធានី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ដូន​ចាស់​ម្នាក់​ឈ្មោះ “ពេញ” បាន​ផ្ដើម​កសាង​ឡើង​ជា​ដំបូង​ក្នុង គ. ស. ១៣៧២ : ភ្នំ​ដូន​ពេញ ។ ឈ្មោះ​នេះ​ហៅ​កាត់​ថា “ភ្នំពេញ” ដែល​បាន​សន្មត​ដាក់​ទៅ​ជា​ឈ្មោះ​រាជធានី​នៃ​ប្រទេស​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ (ម. ព. ភ្នំពេញ ទៀត​ផង) ។
  2. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា
  3. ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ