ដូនម៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរក្សា