ដួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដង្កូវ​ពួក​មួយ ច្រើន​កើត​ក្នុង​ឈើ​ពុក, ក្នុង​ដី​ធូរ​សើម ដែល​មាន​ជី​ខ្លាំង, ក្នុង​ដើម​វល្លិ​មាន​វល្លិ​ខ្ញែរ​ជាដើម ...។ ឈ្មោះ​ប្រាក់​សម្រាប់​ចាយ​មួយ​បែប មាន​រូប​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​រូប​ដង្កូវ​ដួង, មាន​ប្រើ​តែ​ពី​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ : ប្រាក់​ដួង ។ អ្វី​ៗ ដែល​មាន​រូប​សណ្ឋាន​មូល​ភ្លឺ, រុងរឿង : ដួង​ព្រះ​អាទិត្យ, ដួង​ព្រះ​ចន្ទ្រ ឬ ដួង​ខែ, ដួង​តារា ឬ ដួង​ផ្កាយ, ដួង​ត្រា ។ ដួង​ចិត្ត ឬ ដួងចៃ (ស. ចៃ “ចិត្ត”) ហទយវត្ថុ, តួ​ចិត្ត (ចិត្ត ១​ដួង គឺ​តួ​ចិត្ត មួយ​ដែល​កើត​ឡើង) ។ ដួង​ជីវន្ត, ដួង​ជីវា, ឬ ដួង​ជីវ៉ា, ដួង​ជីវិត, ដួង​ជីវិន តួ​ជីវិត; ពាក្យ​ហៅ​ស្រ្តី​ជា​គូ​ស្នេហា ស្រឡាញ់​ស្មើ​ជីវិត (ម. ព. ជីវន្ត, ជីវិត, ជីវិន ផង) ។ ដួង​វិញ្ញាណ តួ​វិញ្ញាណ ។ ដួង​សមរ ពាក្យ​ហៅ​ស្ត្រី​ជា​គូ​កម្សត់​ដែល​រួម​ស្លាប់​រស់​ជា​មួយ​គ្នា; ហៅ​ក្លាយ​តាម​សៀម​ថា ដួងសម៉ន ក៏​មាន​ខ្លះ (ម. ព. សមរ ផង) ។