ដើមស្រល់

ពីWiktionary
  1. អតីតភូមិនៃឃុំមនោរម្យ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់មនោរម្យ