ដៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​កូន​ត្រី​ឆ្ដោ​នៅ​ជំទង់​ៗ : ត្រី​ដៀប ។ គ្រាប់​អង្គញ់​ដែល​ដាំ​ជា​កូន​ៗ ក្នុង​ល្បែង​លេង​អង្គញ់ ។ ឈ្មោះ​ស្មៅ​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ ច្រើន​ដុះ​តែ​ក្នុង​ស្រះ ។