ដេក

ពីWiktionary

( កិ. ) សម្រេច​ឥរិយាបថ ១ ផ្សេង អំពី​ឥរិយាបថ ៣ គឺ ដើរ, ឈរ, អង្គុយ; គឺ​ដាក់​ខ្លួន​ដេក​លើ​ទី, បញ្ឈប់​អារម្មណ៍​សម្ងំ​ឲ្យ​លក់ ។ ព. ប្រ. ឈប់​ដោយ​មាន​ទាស់​ដំណើរ, មិន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ : រោង​ម៉ាស៊ីន​នុះ ឥឡូវ​ដេក​ទៅ​ហើយ ។