ដេស៊ី-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

deci-, déci- បុព្វបទនៃខ្នាតដែលមានតម្លៃស្មើ ១០-១=1/10 ឯកតា ហើយមាននិមិត្តសញ្ញា <d>។ ឧ. បើខ្នាតជាម៉ែត្រ ១ ដេស៊ីម៉ែត្រ (1 dm) = 1/10ម៉ែត្រ (1/10m)។