ដែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( អា. និ. ) ពាក្យ​ប្រាប់​ដំណើរ​នៃ​អំពើ សម្រាប់​និយាយ​ភ្ជាប់​នាំ​មុខ​នាម​សព្ទ, គឺ​ដូច​ពាក្យ​ថា : ការ​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ, ពាក្យ​ដែល​គេ​និយាយ, ដំណឹង​ដែល​ខ្ញុំ​ឮ, សាលា​រៀន​ដែល​រាជការ​ចំណាយ​ប្រាក់​ឲ្យ​សង់ ។ល។

( ន. ) សំណល់, របស់​ដែល​សល់​ឬ​ដែល​គេ​ប្រើប្រាស់​ហើយ : ស៊ី​បាយ​ដែល​គេ, ស្លៀក​សំពត់​ដែល​គេ ។

  1. ឈ្មោះស្នាយមួយប្រភេទ Polyalthia cerasoides ( Roxb) Benth ហៅថា ស្នាយដែល