ដំណាក់ដង្កោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្ដុលតាហែន
  2. ភូមិនៃឃុំរាំងកេសី