ដំណើរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អំពើ​ដែល​ដើរ, ឥរិយាបថ​ដើរ ។ ទំនង​លំនាំ, ការណ៍, ហេតុ, សេចក្ដី ។ល។ : ដំណើរ​ពាក្យ, ដំណើរ​សេចក្ដី, ដំណើរ​នេះ​មិន​ស្រួល​ទេ ។ កើត​ដំណើរ កា ត​មាន​វិវាទ, កើត​ក្ដី ។