ដំបូន្មាន

ពីWiktionary

ដំបូនមាន ( ន. ) សេចក្ដី​ទូន្មាន, ឱវាទ, ពាក្យ​ប្រដៅ : ឲ្យ​ដំបូន្មាន, ស្ដាប់​ដំបូន្មាន។