ដំរីស្លាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃវិហារ
  2. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ
  3. ភូមិនៃឃុំអណ្ដូងពោធិ៍
  4. ភូមិនៃឃុំស្រឡៅ
  5. ភូមិនៃឃុំដំរីស្លាប់
  6. ភូមិនៃឃុំទ្រា
  7. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយចក្រី
  8. ភូមិនៃឃុំចន្លាសដៃ
  9. ភូមិនៃឃុំសែនសុខ