ដំឡូង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) វល្លិ​មាន​មើម​ប្រើ​ជា​អាហារ; ដំឡូង​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ ដំឡូង​បាស, --ស្រំ, --ពស់, --ស្យា, --ដូង, --ឈាម​មាន់, --ពង​ប្រវឹក, --ដៃ​ខ្លា, --ជ្រូក, --ត្រែង, --ទៀន, --ទឹក, --ជ្វា ។ល។
  2. kind of large white variety of sugarcane
  3. Acentrogobius caninus Tropical sand goby