ដំឡើង

ពីWiktionary

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឡើង, ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ពស់​ជាង​មុន, ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង, ធ្វើ​ឲ្យ​ឃើញ​សម្បើម : ដំឡើង​ពន្ធដារ, ដំឡើង​ថ្លៃ​អីវ៉ាន់, ដំឡើង​ស្នា, ដំឡើង​គ្រូ, ដំឡើង​ឫក, ដំឡើង​ឫទ្ធិ ។ លើក​ផ្គុំ​រៀប​ចំ​តាម​លំនាំ​ស្រាប់ : ដំឡើង​រទេះ, ដំឡើង​រថយន្ត ។

( ន. ឬ គុ. ) ឈ្មោះ​រដូវ​ដែល​ទឹក​ឡើង : រដូវ​ដំឡើង, ខែ​ដំឡើង។