ឋានីយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នី ឬ --ណី បា.; សំ. ( ន. ) (ស្ថានីយ) ទី​សម្រាប់​សម្នាក់, ទី​សំចត, ទី​ចត, ដំណាក់​សម្រាប់​ឈប់​សម្រាក, សម្រាប់​ដាក់​រទេះ​ជាដើម; ភូមិ, ស្រុក, ។ល។ : ឋានីយ​រទេះ, ឋានីយ​រថយន្ត, ឋានីយ​រទេះ​ភ្លើង... (ច្រើន​ប្រើ ស្ថានីយ ជាង ឋានីយ) ។