ឋិតិកាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (ស្ថិតិកាល) កាល, គ្រា​ដែល​តាំង​នៅ; កាល​នៃ​ការ​ឋិត​នៅ ...។