ឍាមរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ឍាមៈរា) (សំ.) (ន.) ក្ងាន, ហង្ស ។