ឍាលិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (ឍាលិន៑) អ្នក​មាន​ខែល, អ្នក​កាន់​ខែល, ទាហាន​ខែល គឺ​អ្នក​ចម្បាំង​ខែល​ដែល​វេលា​ចូល​ច្បាំង​កាន់​ខែល​សម្រាប់​រារាំង​គ្រឿង​សស្រ្តាវុធ​​នៃ​បច្ចាមិត្រ មិន​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ត្រូវ​ខ្លួន ។