ណងហៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. หนองไฮ
  2. ភូមិនៃឃុំសេដា