ណង់ក្រពើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមេមត់