ណាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) រសាយ​ចិត្ត, លាក​ចិត្ត : ណាយ​ចិត្ត, ណាយ​គំនិត ។ នឿយ​ណាយ គឺ​នឿយ​ចិត្ត ណាយ​គំនិត, ថយ​ចំណង់, ធុញ​ទ្រាន់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំញ៉ាង