ណាំតៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឃុំនៃស្រុកភ្នំស្រុក

  1. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។