ណាំនួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) (និមន្វល អ. ថ. និមនួន ឬ នុ់មនិម) ល្មម​ល្មៃ, ល្វតល្វៃ, ទន់ភ្លន់, សមរម្យ, សមសួន : ដំណើរ​ណាំនួន, ឫកពា​ណាំនួន ។