ណិមណុម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ច្រិមច្រុម​ដោយ​អាការ​អៀន​ប្រៀន ឬ​ដោយ​អាការ​ត្រេះត្រុះ : អង្គុយ​ណិមណុម (ម. ព. រណិមរណុំ ទៀត​ផង) ។ ណិមណុំ