ណូនីលាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

nonillion នព្វិលាន