ណែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឲ្យ​ន័យ, ឲ្យ​ទំនង, ពន្យល់ : ណែ​ផ្លូវ, ណែ​ទំនង, ណែ​ឲ្យ​យល់​ក្នុង​វិធី​អាន​បាលី ។