ណែកណក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ក្និចក្នក់, ង៉ិកង៉ក់ (ព. សា. មិន​សូវ​ប្រើ) ។ ន. គោរម្យ​ចង្វាក់​ភ្លេង​ពិណពាទ្យ (មិន​សូវ​ប្រើ) ។