ណែងណោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ចង​ព្យួរ​បន្តោក​តែងតោង​ពី​ក្រោម, រណែងរណោង : ព្យួរ​ណែង​ណោង ។