ណែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) តឹង, រឹង, ចង្អៀត, ហាប់ : ភ្ញៀវ​អង្គុយ​ណែន​ក្នុង​រោង ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ប្រាក់​ដុំ​មួយ​បែប​រូប​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ស្នូក​ជ្រូក, ទម្ងន់ ១០ តម្លឹង ឬ ១០ តម្លឹង ២ ជី, ចាយ​ជា​ប្រាក់​រាយ​ចំនួន ១៥ រៀល ឬ ១៦ រៀល ដោយ​ចុះ​ឡើង​តាម​កាល​តាម​សម័យ; សព្វ​ថ្ងៃ​លើក​លែង​ចាយ​ហើយ ។