ណែនណាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) កក​កុញ, ជុំ​ជិត : ឈរ​ណែនណាន់; មនុស្ស​ច្រើន​ណែនណាន់ ។ ណែនណាន់​តាន់តាប់ គឺ​ណែនណាន់​ខ្នាន់ខ្នាប់​ពេញ​ពាស ។